Achtergronden

De stichting Tikkun Olam verricht haar activiteiten in de overtuiging dat God de Schepper van de hemelen en de aarde is. Door de zondeval van Adam is er een verlosser nodig, die de relatie van de mens met God kan herstellen. Wij geloven dat Jezus Christus deze Verlosser is. Hij is de Zoon van de levende God die door Zijn kruisdood en Zijn bloed een eeuwige verzoening bewerkt heeft.

De stichting heeft tot doel herstel te brengen aan de ordening die God in de schepping heeft gelegd, in de breedste zin van het woord. Het mandaat van de stichting is gelegen in de opdracht die God in Genesis 1 aan de mensheid heeft gegeven om vruchtbaar te zijn en de schepping te onderwerpen aan het gezag dat God gegeven heeft. Op deze wijze wordt uitdrukking gegeven aan het principe dat in het Hebreeuws Tikkun Olam wordt genoemd.

De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om invulling te geven aan het herstel zoals in de Bijbel beschreven staat. Niet alleen het herstel voor mensen, maar ook voor de schepping in haar geheel. Het is de overtuiging van de stichting dat Jezus Christus het Beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de schepping, en dat deze door Hem en voor Hem zijn geschapen, zodat alles dat geschapen is, aan Hem onder worden is en dat Hij het focale punt van de ganse schepping en de mensheid is (Colossenzen 1:15-23).

Wij geloven dat de manifestatie van de kracht van Jezus in ons leven, ons in staat stelt om zelf ene instrument van herstel te zijn. De Bijbel beschrijft dit in Romeinen 8:19-23 waarin staat dat de ganse schepping verlangend uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods. De schepping zal kan worden vrijgezet van de gebondenheid en corruptie waaraan zij nu onderworpen is.